สีวูดเทค ฮีโร่ บริจาคสีเพื่อบรูณะ กำแพงวัดนักบุญกลารา บ้านปักหมู อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
DATE : 28 Oct 2022
สีวูดเทค ฮีโร่ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เราเชื่อว่าสังคมจะดีและน่าอยู่มากขึ้น ถ้าเราร่วมมือรักและสามัคคีกัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง