ผนังปูนเก่า สีลอกเป็นแผ่น และบางส่วนเป็นฝุ่นผง จะทาสีใหม่ทำยังไง
DATE : 30 May 2023
ผนังปูนเก่า สีลอกเป็นแผ่น และบางส่วนเป็นฝุ่นผง จะทาสีใหม่ทำยังไงสาเหตุ   เกิดจากฟิล์มสีหมดอายุ สารยึดเกาะเสื่อมสภาพกลายเป็นผง ถ้าสีนั้นทาไปแล้วเป็นเวลานานตามอายุของสีที่เกรดนั้นๆ ก็ถือว่าเสื่อมตามสภาพสีเป็นเรื่องปกติ  แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพไว กว่าอายุของสีเกรดนั้นๆ แสดงว่า อา                ใช้สีที่มีคุณภาพต่ำ หรือ ใช้งานสีผิดประเภท เช่นเอาสีทาภายในไปทาภายนอก ก็จะทำให้สีเสื่อมสภาพไว
วิธีแก้ไข ลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ทารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว เพื่อประสานยึดเกาะสีเก่ากับผนังปูน จากนั้นทาสีทับหน้าอีก 2 เทียว โดยเลือกใช้สีที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง